รับสมัครการอบรมจริยธรรมการวิจัย

22 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันวิจัยฯ ได้รับให้เป็นผู้ประสานงานในการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 จ.ตรัง โดยทีมวิทยากรจากวช.

หากมีผู้สนใจ ใบสมัคร ประกาศ รายละเอียด