งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

รับสมัครการอบรมจริยธรรมการวิจัย

ด้วย สถาบันวิจัยฯ ได้รับให้เป็นผู้ประสานงานในการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 จ.ตรัง โดยทีมวิทยากรจากวช.

หากมีผู้สนใจ ใบสมัคร ประกาศ รายละเอียด

แกลเลอรี่