ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย" ครั้งที่ 5

19 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย" ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561  โดยได้นำทีมนักวิจัยไปนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 10 เรื่อง ประเภทบรรยาย จำนวน 5 เรื่องและประเภทโปสเตอร์จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากนักวิจัยที่สังกัดหน่วยงานต่อไปนี้
คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 เรื่อง
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน  4 เรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 เรื่อง
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จำนวน  1 เรื่อง
นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากม.ราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เสนอชื่อ รศ.อัปสร อีซอ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์เป็นผู้มอบรางวัล  ในส่วนของภาคนิทรรศการ ได้นำผลงานวิจัยของอ.ชุติมา คำแก้ว และอ.วรากร แซ่พุ่น จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ  เรื่อง "เปิดโลกดิจิทัล นวัตกรรมสื่อภาษาในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มานำเสนอในงานดังกล่าวนี้