งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1"

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1" 
โดยมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ และ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

ทั้งนี้ท่านที่สนใจส่งใบสมัครทางอีเมล  karnmanee.k@yru.ac.th  ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เท่านั้น 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          นางสาวกานต์มณี  แก้วมณี  งานส่งเสริมการวิจัยฯ   สถาบันวิจัยฯ  

          โทรศัพท์  073299635 หรือ โทรภายใน 31002

กำหนดการอบรม  
ใบสมัคร

แกลเลอรี่