ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563

19 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management Systems : NRMS) แล้ว นั้น 
ในการนี้ วช. และ สวทน. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ประสานหน่วยงานได้ตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านระบบ NRMS แล้ว จึงได้สรุปดังรายละเอียดที่แนบมานี้ และสำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบนี้ ขอให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม (Full Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมาที่ E-mail: [email protected] ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด