งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัย รายละเอียด

ใบสมัคร