รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัย

8 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัย รายละเอียด

ใบสมัคร