งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย