เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน บกศ. ปี 2562

24 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน บกศ. ปี 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นโครงการวิจัย/โครงการชุด/แผนบูรณาการ  ที่มีประเด็นการวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย  (ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2561-2565)

2. การสนับสนุนทุนเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา 

3. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการชุดในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ข้อเสนอโครงการวิจัย/ครงการชุด) จำนวน 2 ชุดและซีดีข้อมูลจำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 (ภายในเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่งที่ คุณรอฮานา  ดาคาเฮง งานส่งเสริมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ)