เวทีประชาคม “พัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕”

10 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

27ส.ค.61 ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชาคมพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2561 - 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์ SME ไทย วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง สมาพันธ์ SME ไทยกับการพัฒนางานวิจัย สู่การพัฒนายุทธศาสตร์ชายแดนใต้ มี คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมรับฟังเวทีประชาคมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทุนวิจัยให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ โดยร่างยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ใช้ภาษามลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พืชและสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ต้นแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การท่องเที่ยวความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม และพลังงาน

นอกจากนี้ ภายในเวทีประชาคมมีการเสวนาเรื่อง ทิศทางการสนับสนุนการวิจัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายแสงชัย ธรกุลวานิช รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย นายอุปถัมภ์ ศิริไชย ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดยะลา นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา นายราเมศ รัตนอรุณ รองผู้อำนวยการ SME Development Bank ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และ ดร.นิรันดริ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเสวนาในครั้งนี้ และกิจกรรมการนำเสนอยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2561 – 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา