โครงการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

10 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น จัดกิจกรรมโครงการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย โดยมีนักวิจัยจากคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 151 คน