ภาพรวม ปี 2556-2559

8 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ภาพรวมงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

ปีงบประมาณ

โครงการวิจัยที่ได้รับทุน (โครงการ)

บ.กศ.

แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์อาเซียน

สกอ.

ฐานราก

รวม

2556

42

9

-

1

-

52

2557

21

17

2

4

-

44

2558

48

12

3

7

-

70

2559

36

14

-

4

1

55

รวม

147

52

5

16

-

221

 

 

จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุน

ปีงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุน (บาท)

บ.กศ.

แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์อาเซียน

สกอ.

ฐานราก

รวม

2556

1,265,100

3,350,000

-

711,665

-

5,326,765

2557

1,028,500

6,585,700

500,000

1,840,000

-

9,954,200

2558

1,324,700

5,321,000

200,000

2,000,000

-

8,845,700

2559

1,666,800

7,526,000

-

1,250,000

120,000

10,562,800

รวม

5,285,100

22,782,700

700,000

5,801,665

120,000

34,689,465

 

 

จำนวนนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ จำนวนนักวิจัย (คน)
2556 107
2557 135
2558 201
2559 134
รวม 577

 

 

จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
ปีงบประมาณ จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ (เรื่อง)
2556 28
2557 85
2558 28
2559 -
รวม 141