งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ใบสมัครผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์