ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

25 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยผศ.ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่นได้นำทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัยที่นำเสนอในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ และมีนักวิจัยที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนเองอีกด้วย