ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

2 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผอ.สวพ.พร้อม รองผอ.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานครั้งนี้ โดย ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ และผศ.จริยา สุขจันทรา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 5 เรื่อง และมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ของนักวิจัยจากคณะ วจก. จำนวน 3 เรื่อง