จัดกิจกรรม "การเขียนบทความวิชาการ"

2 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมการวิจัยฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการ" วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ได้แก่ ศ.อำนวย  ยัสโยธา   ศ.ดร.ดวงมน  จิตร์จำนงค์ และ รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 20 คน ทั้งนี้นักวิจัยได้รับคำแนะนำและเทคนิควิธีการเขียนบทความให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น