ประชุมติดตามการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561

5 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับ 3 คณะ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 เรื่อง“สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยฯ ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานติดตามการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 เรื่อง“สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”Creative Research for Stability Prosperity and Sustainability ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุม