อบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM)

5 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยฯ นำทีมผู้อำนวยการแผนบูรณการวิจัย มรย. เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการงานวิจัยในหน่วยงำนตั้งแต่ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย จนถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย   เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการงานวิจัย การประสานงานกับแหล่งทุน พร้อมเทคนิคในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ สอน แนะนำงาน และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติร่วมกันในการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)