อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

5 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ” ให้กับบุคลากรและนักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อเตรียมการสำหรับการเสนอขอทุนวิจัยประจำ 2562-2563 วันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมี รศ.ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการการจัดอบรม