จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย

26 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมนักวิจัยผู้รับทุนวิจัยปี 2561 ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณบำรุงการศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยและการรายงานผลการดำเนินการวิจัยทั้งในระบบ NRMS และระบบสารสนเทศการวิจัย  ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  25-601   อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ