งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมนักวิจัยผู้รับทุนวิจัยปี 2561 ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณบำรุงการศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยและการรายงานผลการดำเนินการวิจัยทั้งในระบบ NRMS และระบบสารสนเทศการวิจัย  ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  25-601   อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ   

แกลเลอรี่