จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์

26 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์เรื่อง  การใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดด้วยโปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย (R for Statistics) ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561

ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจาก ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ วิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ผู้ช่วยวิทยากร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม R ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ม.ราชภัฏยะลา กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และพันธกิจในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการส่งเสริมทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และวิเคราะห์การเรียนรู้ของเครื่องแบบต่างๆ โดยใช้โปรแกรม R ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยใช้โปแกรม R ทดแทนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ อีกด้วย