งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

พัฒนาผอ.แผนบูรณาการวิจัย มรย.

สวพ.นำทีม ผอ.แผนบูรณาการวิจัย จำนวน 15 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาคใต้" วันที่17-18 มี.ค.61 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า หาดใหญ่  โดยมี รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

แกลเลอรี่