งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ม.ฟาฏอนี

  • การนำเสนอภาคบรรยาย

1. การศึกษาและอิสลามศึกษา

2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยว

4. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรนวัตกรรม