รับสมัครอบรม "การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ"

3 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ"  โดยมี รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

ในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อเตรียมการสำหรับการเสนอขอทุนวิจัยปี 2562-2563  

ทั้งนี้ท่านที่สนใจสมัครได้ที่งานส่งเสริมการวิจัยฯ สถาบันวิจัย หรือส่งใบสมัครทางอีเมล  [email protected]  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เท่านั้น  

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด