สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับ 3 คณะ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

27 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมการวิจัยฯ จัดประชุมทีมคณะทำงานร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ