งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับ 3 คณะ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

งานส่งเสริมการวิจัยฯ จัดประชุมทีมคณะทำงานร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ

แกลเลอรี่