งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

งานส่งเสริมการวิจัยฯ จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อโดยมี รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย           

แกลเลอรี่