งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เผยโฉมผู้สมัครผู้อำนวยการแผนบูรณาการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานส่งเสริมวิจัยและข้อมูลท้องถิ่นได้เชิญนักวิจัยที่สมัครมาเป็นผู้อำนวยการแผนบูรณาการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยละลา เพื่อรับทราบเงื่อนไขขอตกลงในการเป็นผู้อำนวยการแผนบูรณาการวิจัย ซึ่งมีนักวิจัยที่สมัครและส่งใบสมัครมาที่สวพ. จำนวน 15 คน  นอกจากนี้ยังมีผู้มีความประสงค์จะสมัครเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสวพ. ได้กำหนดให้ผู้สมัครทำการยืนยันการสมัครอีกครั้งหลังจากได้รับทราบข้อตกแล้ว และให้ส่งใบยืนยันมาที่ สวพ. ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 

แกลเลอรี่