งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สัมมนาวิชาการ

เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อสร้างคนยุตใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  รายละเอียดดูได้ที่ http://ku.ac.th