งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

งานประชุมวิชาการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ

เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.psc2.mju.ac.th/

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด