งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เชิญชวนส่งบทความ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมรพีพรรณ  สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์   รายละเอียดสอบถามที่คุณ จิรภัทร  รัตนสังข์ โทรศัพท์ 074-286673 หรือเว็บไซต์ ้http://www.libarts.psu.ac.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด