เชิญเข้าร่วมอบรมลูกไก่

17 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  สามารถสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 สามารถสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ คุณเพ็ญแก้ว พิมาน และ คุณกิ่งกมล  ชูแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 081-3705557  เว็บไซต์ http://www.research.sru.ac.th/training/