งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018)

เชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอภาคการประชุมและภาคนิทรรศการตลอดจนร่วมประกวดรางวัลในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นต่อไปนี้

  1. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคง
  2. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
  3. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
  4. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม
  5. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
  6. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพลังงาน
  7. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  8. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
  9. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อระบบโลจิสติกส์

ผู้สนใจสามารถส่งหัวข้อและรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดมาที่งานส่งเสริมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด