ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจง "การเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

8 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ขอเชิญนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย/เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2561 และนักวิจัยที่เคยได้รับทุนในปีที่ผ่านๆ มา ตลอดจนนักวิจัยที่สนใจจะขอทุนในปีต่อๆ ไป เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ในวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับนักวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง และถือปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ได้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักวิจัยในการเข้ารับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังมีขึ้นในเร็วๆ นี้

ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31002

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

    1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

    2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

    3. กฎกระทรวง 7 ฉบับ

    4. ขั้นตอนการดำเนินการของนักวิจัยที่รับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (งวดที่1)

    5. แผนการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

    6. (ร่างตัวอย่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

    7. แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติซื้อหรือจ้าง

    8. แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ

    9. แบบฟอร์มใบตรวจการจ้าง

    10. ตัวอย่างสัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย