งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

รับสมัครผู้อำนวยการแผนบูรณาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ขอรับสมัครผู้อำนวยการแผนบูรณาการ ซึ่งท่านจะได้รับจะได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น "ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีประเด็นวิจัยดังต่อไปนี้

     1. การพัฒนาการเกษตรเฉพาะที่สู่ความเป็นเลิศ

     2. พลังงาน

     3. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     4. สุขภาพและคุณภาพชีวิต

     5. สังคมผู้สูงวัย

     6. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

     7. ศิลปวัฒนธรรม/อารยธรรมชายแดนใต้

     8. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการดำรงชีวิต

**หากท่านมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถเสนอเพิ่มเติมได้นะคะ**

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2561

แจ้งรายชื่อได้ที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร 073-299699 ต่อ 31002