งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.skru.ac.th/ranc2018