งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญชวนนักวิจัยร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยจากปัญหาท้องถิ่น : โจทย์วิจัยอำเภอเบตง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ขอเชิญชวนนักวิจัยร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยจากปัญหาท้องถิ่น โดยมีโจทย์วิจัยจากอำเภอเบตง ดังนี้ 

 1. การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมระหว่างไก่ภูพาน+ไก่เบตง
 2. การแก้ปัญหาโรคของไก่เบตง (โดยเฉพาะในฤดูหนาวไก่มักเกิดโรค)
 3. การตอนไก่เบตง (รวดเร็วและมีอัตรารอดมากที่สุด ณ ตอนนี้มีอัตราการตายร้อยละ 3) อาจจะไปศึกษาดูงานที่จีน
 4. พัฒนาความรู้การเลี้ยงไก่เบตง
 5. พัฒนาความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ (อัยเยอร์เวง)
 6. ที่เกาะของนกนางแอ่น (เดิมนกเกาะบนสายไฟ หากเอาสายไฟลงดินจะมีอะไรมาเป็นที่ให้นกเกาะได้บ้าง)
 7. การแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกไม้ผลที่ลดลง (ส้มโชกุน ทุเรียน มังคุด)
 8. การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 9. ภูมิปัญญาในท้องถิ่นอำเภอเบตง
 10. ภูมิปัญญาเกษตร
 11. องค์ความรู้/ภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพร
 12. ภูมิปัญญาการรักษาโรค (การจับเส้น กดจุด ใช้สมุนไพร)
 13. การจัดการน้ำ
 14. สมุนไพรถังเช่า
 15. สมุนไพรในเบตง
 16. ผลผลิตเกษตรเพื่อสุขภาพ
 17. เกษตรท่องเที่ยวโดยชุมชน
 18. เกษตรอินทรีย์ (พืชผัก ส้ม ทุเรียน)
 19. การเลี้ยงปลาด้วยระบบน้ำภูเขา (สีของปลา รสชาติ แร่ธาตุในน้ำ)
 20. ระบบกลไกการสร้างกลุ่มเกษตรกร
 21. พันธุ์ไผ่ที่เหมาะสมกับพื้นที่เบตง
 22. ประโยชน์การใช้งานของไผ่แต่ละชนิด/แต่ละสายพันธุ์
 23. การป้องกันการพังทลายด้วยไผ่ตงลืมแล้ง
 24. การปลูกเลมอน
 25. การเลี้ยงชันโรง
 26. นวัตกรรมการเกษตร
 27. การปลูกทุเรียนน้ำ
 28. การปลูกกาแฟ (โรบัสต้า อราบิก้า)
 29. การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการโดยส่งเป็นเอกสาร 1 ชุด พร้อมซีดี 1 แผ่น (ทั้งไฟล์ word & PDF) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกับการของบแผ่นดิน 2562 ซึ่งสามารถเสนอโครงการได้ทั้งประเภทแผนบูรณาการ โครงการวิจัยเดี่ยว หรือชุดโครงการวิจัย เพื่อการจัดทำคลังข้อเสนอโครงการต่อไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

     แบบเสนอแผนบูรณาการ

     แบบเสนอโครงการวิจัย

     แบบเสนอชุดโครงการวิจัย