งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมทางวิชาการในหัวข้อ "การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหยาง ฉื่อ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้เราได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ และ คุณจิรัชยา เจียวก๊ก เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางการในทำงานวิจัยให้กับนักวิจัยแบบครบวงจร ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย และทำให้นักวิจัยสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ต่อไป

แกลเลอรี่