งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมงาน "ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13"

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น นำคณะนักวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้หัวข้อเรื่อง "งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในฐานะเข้าภาพร่วม ได้นำผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาสื่อปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์สำหรับครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนใต้" เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และพร้อมกันนี้ได้จัดมีการจัดแสดงและเผยแพร่วารสารวิชาการ 2 ฉบับ คือ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

แกลเลอรี่