งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยและการแสวงหาแหล่งทุน"

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรม “ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยและการแสวงหาแหล่งทุน”

 

                  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยและการแสวงหาแหล่งทุน" ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 08.30 เป็นต้นไป รายละเอียดห้องนำเสนอและตารางการนำเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารด้านล่างนี้

 กำหนดการ

08.30 น. – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 น. – 09.30 น.   ประธานกล่าวเปิดงาน

09.30 น. – 12.00 น.   วิพากษ์ข้อเสนอโครงการ

                                      - กลุ่มวิทยาศาสตร์

                                      - กลุ่มสังคมศาสตร์

                                      - กลุ่มศึกษาศาสตร์

                                      - กลุ่มวิทยาการจัดการ

12.00 น. – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 16.30 น.   วิพากษ์ข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

                                      - กลุ่มวิทยาศาสตร์

                                      - กลุ่มสังคมศาสตร์

                                      - กลุ่มศึกษาศาสตร์

                                      - กลุ่มวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ :

     - พิธีเปิด ณ ห้อง เซียน ตาน ฮวา อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น 3

     - รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม

     - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่