งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมงาน "ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6"

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น นำคณะนักวิจัยและนักศึกษาเข้าร่วมงาน "ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0” สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทั้งในภาคนิทรรศการ และภาคการประชุม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงผลงานทางวิชาการ อันเป็นการแสดงถึงศักยภาพของนักวิจัยในท้องถิ่นชายแดนใต้อย่างแท้จริง ในการนี้มีนักวิจัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 32 คน

แกลเลอรี่