คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

7 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) FAQ

คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions; FAQ)

     1. ทำไมต้อง Blacklist นักวิจัย ?

     2. ถ้ามีการ Blaclklist ให้น้อยกว่า 2 ปี ได้หรือไม่ ?

     3. ถ้า Blacklist ตามประเภทงบประมาณได้หรือไม่ ?

     4. การส่งงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน ตรงตามศาสตร์/สาขาหรือไม่ ?

     5. นักวิจัยสามารถส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วแทนการส่งเล่มรายงานวิจัยได้หรือไม่ ?

     6. ควรจะกำหนดระดับคุณภาพของผลงานวิจัยที่เผยแพร่หรือไม่ ?

     7. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นพนักงานสัญญาจ้างได้หรือไม่ ?

     8. ถ้างานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ จะสามารถเผยแพร่ผลงานก่อนได้หรือไม่ ?

     9. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ให้บริการอะไรบ้าง ?

     10. เงิน 10% ที่หักไป นำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง ?