งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนปี 2561 และแนะนำการนำข้อเสนอโครงการเข้าสู่ระบบ NRMS

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาตใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้จัดประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และแนะนำการนำข้อเสนอโครงการเข้าสู่ระบบ NRMS เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โดยในการจัดประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนนั้น นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณบำรุงการศึกษา จะต้องทำสัญญาผ่านระบบสารสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากให้กับนักวิจัย ทำให้สามารถจัดทำสัญญาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

หลังจากชี้แจงการทำสัญญาแล้ว ในส่วนของการยื่นข้อเสนอโครงการงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 ผ่านระบบ NRMS ของ วช. นั้น ทางสถาบันวิจัยฯ ก็ได้มีการจัดประชุมเพื่อแนะนำวิธีการนำข้อเสนอโครงการเข้าสู่ระบบ NRMS อย่างถูกต้อง โดยได้เปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เอาไว้ให้นักวิจัยเข้ามาใช้บริการและขอคำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักวิจัย

 

แกลเลอรี่