งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจง "แนวทางการเขียนโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อขอทุนประจำปีงบประมาณ 2562"

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาตใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้จัดประชุมชี้แจง "แนวทางการเขียนโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อขอทุนประจำปีงบประมาณ 2562" เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษ มหาวชิราลงกรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งทางแหล่งทุนได้มีการปรับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (R&I Strategic Priority) ซึ่งกรอบเป้าหมายและประเด็นที่จะใช้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการจะแตกต่างไปจากปีที่ผ่านๆ มา โดยหลังจากชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว นักวิจัยได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ตนเองสนใจ และจะได้นำข้อเสนอโครงการมาปรับแก้ให้สอดคล้องก่อนจะยื่นส่งในระบบ NRMS ต่อไป

 

แกลเลอรี่