งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

จากใจถึงใจ...

เรียน นักวิจัยที่ได้รับทุนงบบำรุงการศึกษา ปี 2560 ทุกท่านค่ะ

       ด้วยเหตุผลความจำเป็นในการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางสถาบันวิจัยฯ ได้ขออนุมัติกันเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงบบำรุงการศึกษา ปี 2560 ไว้ให้นักวิจัยได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตามสัญญารับทุน และงานการคลังกำหนดให้ส่งหลักฐานการเบิกภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้นักวิจัยทุกท่านสามารถเบิกเงินทุนวิจัยงวดสุดท้ายได้ทันตามเวลา จึงขอความร่วมมือให้ท่านส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมกับแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้

     1. เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม (เข้าเล่มแบบสมบูรณ์สวยงามเลยนะคะ ตอบวัตถุประสงค์ให้ครบ และจัด Format ให้ถูกต้องด้วยค่ะ) ดาวน์โหลดรูปแบบรายงานวิจัย

     2. ซีดี 1 แผ่น (มีทั้งไฟล์ Word & PDF)

     3. ใบส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แบบ สวพ.รง.4) ดาวน์โหลดแบบ สวพ.รง.4

     4. ใบเบิกเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย (แบบ สวพ.บง.1) ดาวน์โหลดแบบ สวพ.บง.1

     5. ใบรับรองหลักฐานค่าใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (แบบ สวพ.บง.2) ดาวน์โหลดแบบ สวพ.บง.2

     6. ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน

ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 (ในเวลาราชการเท่านั้น) หากพ้นกำหนดนี้ท่านอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเบิกเงินไม่ทันนะคะ (เพราะต้องเสนอเซ็นและทำเรื่องในระบบ ERP ค่ะ)