งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญนักวิจัยรับฟังการชี้แจง "แนวทางการเขียนโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อขอทุนประจำปีงบประมาณ 2562"

เนื่องจากในการขอทุนวิจัยงบบูรณาการ (งบแผ่นดิน) ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะต้องนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ NRMS ของ วช. ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (R&I Strategic Priority) โดยกรอบเป้าหมายและประเด็นที่จะใช้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการจะแตกต่างไปจากเดิมที่นักวิจัยได้ส่งข้อเสนอมายังสถาบันวิจัยฯ ไปแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้น จึงขอเชิญนักวิจัยที่ขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 (ทั้งวิจัยและบริการวิชาการ) เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง "แนวทางการเขียนโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อขอทุนประจำปีงบประมาณ 2562" ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อที่ท่านจะได้มีความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว และจะได้นำข้อเสนอโครงการมาปรับแก้ให้สอดคล้องก่อนจะยื่นส่งในระบบ NRMS ต่อไป 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการชี้แจง

PPt ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (210860)

(ร่าง) แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

การเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562