งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (THAILAND RESEARCH EXPO 2017)"

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น  นำคณะนักวิจัยและนักศึกษาเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ภายใต้หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าร่วมใน 2 ภาคส่วน คือภาคการประชุม มีนักวิจัยจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ, อาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง และอาจารย์สุธีรา ศรีสุข บรรยายในหัวข้อ "ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างสรรค์อัตลักษณ์ท้องถิ่นชายแดนใต้"  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ส่วนภาคนิทรรศการได้นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร จำนวน 2 เรื่องในประเภท "งานวิจัยเพื่อการเกษตร" โดยได้นำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสสำหรับหมี่เบตงกี่งสำเร็จรูป และการเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นจากแป้งสาคู : หัวข้าวเกรียบแช่แข็ง ซึ่งงานวิจัยทั้งสองนี้ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนอีกด้วย โดยในงานได้มีการสาธิตและให้ชิมผลิตภัณฑ์ผัดหมี่เบตงพร้อมน้ำปรุงรสสูตรต่างๆ และหัวข้าวเกรียบแช่แข็งสูตรต่างๆ ที่ทีมนักวิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

แกลเลอรี่