งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหยาง ฉื่อ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ และ ดร.ปรีดี โชติช่วง เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางการในทำงานวิจัยให้กับนักวิจัยแบบครบวงจร โดยมีนักวิจัยให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 12 คน จาก 4 คณะ/สำนัก ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในวันนี้ถือเป็นการพบปะนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรก และจะมีการจัดฝึกอบรมทางวิชาการอีกในครั้งต่อๆ ไป ตลอดระยะเวลาของโครงการประมาณ 1 ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า โครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางสถาบันฯ ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นโครงการที่มุ่งผลเชิงลึกและครบวงจร เริ่มตั้งแต่การคิดโครงการวิจัยจนกระทั่งการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนำมาสู่การเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร และยังคาดหวังว่า บุคลากรที่ได้รับการพัฒนากลุ่มนี้ จะเป็นเสาหลักและเป็นอนาคตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป

แกลเลอรี่