งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมหารือ "โครงการคูปองนวัตกรรม"

เมื่อวานนี้ (8 สิงหาคม 2560) ณ ห้องประชุมหยาง ฉื่อ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมแผนโครงการ “บูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดยทาง สนช. ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ “คูปองนวัตกรรม” ให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถต่อยอดงานวิจัยและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

ผู้ที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไชต์ http://coupon.nia.or.th/

แกลเลอรี่