งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.กลุ่มภาคใต้ และ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะเจ้าภาพหลักได้จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือแนวทางการทำวิจัยเพื่อรับใช้สังคมด้วยกันระหว่างเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือเรียกว่า "หกสถาบัน" ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง "หกสถาบัน" ด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาดูงานเพิ่มเติมและลงพื้นที่ชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตง มีการสำรวจความต้องการของเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งหาแนวทางการทำงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ ทำให้ชุมชนมีการพัฒนาเนื่องจากเมืองเบตงเป็นหนึ่งในสามเมืองต้นแบบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่