งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ” หนุนนักวิจัยให้สามารถพิชิตทุนได้เพิ่มขึ้น

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2560) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ” ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 สถาบันวิจัยฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้นักวิจัยสามารถเขียนแผนงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น อันจะเกิดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของชาติได้ โดยในการนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ธรรมสัจการ มาให้ความรู้แก่นักวิจัย การอบรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นรวมทั้งสิ้น 3 วัน คือระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560  และมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

แกลเลอรี่