ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

3 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562

 

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบสารสนเทศการวิจัย http://eservice.yru.ac.th/research และส่งเอกสารฉบับจริงพร้อมแบบสรุปโครงการวิจัย (ปะหน้า) จำนวน 2 ชุด รวมทั้งแนบไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Word และ PDF มายังงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31002

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบสรุปโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 (ใบปะหน้า)

แบบเสนอแผนงานวิจัย (โครงการชุด) งบแผ่นดิน ปี 2562

แบบเสนอโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว-ย่อย) งบแผ่นดิน ปี 2562

หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากงบประมาณแผ่นดิน

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (2560-2564)

ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 5 ปี (2560-2564)